ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อคสื่อการเรียนรู้วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ

คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
2.ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรและฟังก์ชั่นเบื้องต้น
3.วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)
4.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
2.ใช้คำสั่ง เครื่องมือเพื่อจัดการข้อมูล
3.สรุปจัดทำรายงาน และแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูลการแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูล การเรียงลำดับ การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น